2015-05-11

Odpłatność za przedszkole

Na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice nr LII/1247/14z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, wnosi rodzic / opiekun prawny, na podstawie umowy podpisanej pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przedszkolem miejskim, reprezentowanym przez dyrektora w okresach miesięcznych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.

 

Opłatę pobiera się w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych.

 

• Odpłatność rodziców za 1 godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 1,00zł.

• Odpłatność rodziców za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola wynosi za 1 godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego 0,65zł.

 

Opłata ta podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka / dzieci w przedszkolu poza podstawą programową, w danym dniu.

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7:00 do 13:00

 

Wysokość dziennej opłaty za posiłek wydawany dziecku wynosi 5,00zł.


Opłata ta ulega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.